สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้มีบริการจัดเลี้้ยงให้แก่คณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยท่านสามารถเริ่มต้นสั่งจัดเลี้้ยงอาหารได้ผ่านหน้าเวปไซต์นี้

กรุณาระบุรายละเอียดการจัดเลี้ยง

วันที่จัดเลี้ยง: เวลา:
หน่วยงาน:
สถานที่จัดเลี้ยง:
อาคาร/ชั้น/ห้อง:
ชื่องาน: